... A job now. F. Chúng ta cũng có thể sử dụng to lớn - infinitive sau một số trong những danh từ hoặc đại từ bỏ như là một thành phần té nghóa cho các danh từ bỏ hoặc đại từ kia để thay thế cho một mệnh đề quan lại hệ. Example: ... Have lớn do. Supplementary Plan English 11 2 Đ uc chảy High School Phan Thi Tuyet g. Phần nhiều đại trường đoản cú bất đònh như something, anything, nothing và phần đông từ tương từ bỏ thường được theo sau vị “ for + O ... Clean up the place. 1. If you are invited lớn a party, you should ………… Supplementary Plan English 11 11 Đ uc tung High School Phan Thi Tuyet A. Take someone with you. B. Ask for your parents’ permission...

Bạn đang xem: Giáo án tự chọn môn tiếng anh


*

... Dục và huấn luyện và đào tạo Hoà bình Trờng trung học phổ thông Lạc Thuỷ A cung cấp chơng trình trung học phổ thông từ chọn giờ đồng hồ anh (áp dụng từ thời điểm năm học 2010-2 011) Lạc Thuỷ, tháng 8/2010 ...
*

... Was aboard was in the summer of 1978. It’s ten years since that house was lived in. WEEK: 11- 12 PERIOD: 11- 12 PD: ________TD: _________ THE PRESENT PROGRESSIVE & BE GOING khổng lồ The present progressive ... Was fined for (drive) without lights. 10. It is difficult to get used khổng lồ (eat) with chopsticks. 11. If you can’t turn the key try (out) some oil in the clock. 12. He lost no time in (get) down ... Intention of (go) lớn that film; I couldn’t bear (see) my favourite actress in such a dreadful part. 11.

Xem thêm:

I suggest (telephone) the hospital before (ask) the police (look) for him. 12. After (hear)...
*

... Học tập tổ học tập nhóm. MỘT SỐ VẤN ĐỀ phổ biến KHI TỔ CHỨC DẠY HỌC TỰ CHỌN ANH VĂN 8: I. HỆ THỐNG CHỦ ĐỀ MÔN TIẾNG ANH 8: -Trong chương trình giờ đồng hồ anh lớp 8,học sinh được ôn tập theo từng chủ đề mà giáo ... ___________________________________________________________________________ Gv*Trần Văn Mỹ* 3 tự chọn Anh văn lớp 8 đđ b) Phạm vi nghiên cứu: -Sách giáo khoa giờ Anh lớp 8 và nhiều một số loại sách tham khảo khác. IV/.Mục tiêu nghiên ... ___________________________________________________________________________ Gv*Trần Văn Mỹ* 2 trường đoản cú chọn Anh văn lớp 8 đđ triển khai sự chỉ huy của PGD với chấp hành sự phân công của BGH Trường thcs Cẩm tô ,tôi nỗ lực soạn chủ đề từ chọn chủ thể là “Bám Sát”với...
*

... Gì đó. - dùng a/ an lúc danh tự đếm được số ít. - A đứng trước các phụ âm, AN đứng trước những nguyên âm ( U, E, O, A, I) - Không cần sử dụng a/ an lúc danh từ nghỉ ngơi số nhiều hoặc danh từ không đếm được. II ... Of : dùng với danh tự số những và số ít, vào câu khẳng đònh. There are a lots of/ lots of students in that school. There are many students in that school. C) Any: sử dụng với danh từ bỏ số nhiều ... Village is nice, too. It is very (h) _________ and my (i) __________ are very friendly. Week 11 Period 11 TOPIC 3: home AND FAMILY I. Speaking: 14.Hỏi đáp về nghề nghiệp: A: What does he do?/ What...
*

... Activities I.Warm up: review Simple present tense + I, We, You, They, Danh töø soá nhieàu ⇒ V-infinitive + He, She, It, Danh töø soá ít ⇒ V-S, ES(o, s, x, sh, ch, z). Ex1:I go khổng lồ school everyday ... Vegetable on the farm 4.Nam/sometimes/watch T.V. Nam sometimes watches T.V 5.Hoa’s brother/have lunch /11: 0. He has lunch at eleven o’clock -Running through the vocabulary. -Modeling -Asking ss ti write...